duurzame gebouwen

bureauNoordeloos is mede verantwoordelijk voor het welzijn van toekomstige generaties en daarom streven we naar een duurzame toekomst door maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit doen wij onder andere door voortdurend het begrip duurzaamheid praktisch te integreren in architectuur, niet als hype maar als een tendens. Enerzijds is duurzaam bouwen en energiebeheer voor ons een vanzelfsprekend uitgangspunt. Meetbare kwantitatieve waarden zoals materialen en technische kwesties mogen niet te koste gaan van kwalitatieve waarden. Vanaf de ontwikkeling van het concept worden deze aspecten meegewogen en geïntegreerd in relatie tot materialisering, detaillering en beschikbaar budget. Anderzijds is duurzaam bouwen het optimaal waarderen van ieder bouwwerk. In een levenscyclus van een gebouw beseffen we dat de functionele invulling meerdere keren kan veranderen. Wij maken tijdens het ontwerpproces vastgoedanalyses om de functionele levensloop van ieder gebouw passend te maken met de technische levensloop, waardoor waardevermeerdering ontstaat. Naast het analyseren van de kwaliteiten van het primaire ontwerp en het onderzoek naar slimme toekomstige hergebruikmogelijkheden vraagt dit om een integrale benadering, waarbij naast ruimtelijke ook bouwfysische en constructieve kwaliteiten worden meegewogen en financiële en plantechnische afwegingen worden gemaakt.