algemene voorwaarden

Alle werkzaamheden van bureauNoordeloos worden verricht onder toepasselijkheid van DNR 2011 waarin opgenomen een arbitraal beding, zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.